Karoline Bjerke Wangberg

Partner & advokat
Tel: +47 48 40 09 34
Epost: kbw@advww.no

Merete Longva Bjerke

Daglig leder & partner
Tel: +47 484 00 571
Epost: mlb@advww.no

Tiril Røssum-Tokerud

Advokatfullmektig
Tel: 986 73 958
Epost: trt@advww.no

Elisabeth Westborg

Advokatsekretær
Tel: +47 48 40 07 84
Epost: ew@advww.no